Вимоги до дисертацій

Отримати професійну консультацію!

Оформлення дисертації має повністю відповідати переліку правил, викладених ВАК. Ці вимоги досить чіткі і зрозумілі, а їх недотримання тягне за собою неможливість захисту виконаної роботи. Так, наприклад, при написанні тексту роботи здобувач зобов’язаний наводити посилання на джерела, звідки була запозичена інформація. Або ж при використанні результатів спільної наукової діяльності з колективом авторів здобувач зобов’язаний звертати увагу на те, що в тих чи інших місцях авторство ідей належить не йому, виділяючи ті аспекти, де він вніс основний внесок або ж які були розроблені ним одноосібно.

Сучасні вимоги до дисертації

Будь-яка дисертація складається з титульного листа, змісту, тексту основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків, а так само переліку умовних позначень та скорочень. У цьому вимоги до кандидатської дисертації та докторської однакові. У змісті дисертації відбивається структура роботи, її зміст, тому назва глав і розділів повинні бути ретельно продумані. Заголовки в змісті повинні відповідати заголовкам в тексті роботи. У вступі вказується актуальність теми, значення виконаної роботи для науки, рівень вивченості даної проблеми, мети і завдання, об’єкт і предмет, вказується наукова новизна отриманих результатів і їх значущість, а так само апробація результатів дослідження. Основна частина складається з декількох розділів, частіше це три-чотири глави, які розбиті на розділи. Тут викладаються теоретичні аспекти, аналіз методів дослідження, суть і результати дослідження. У висновку пишуться результати виконаного наукового дослідження, рекомендації і перспективи подальших розвідок у даній сфері. При складанні списку використаної літератури рекомендується алфавітний порядок, коли роботи розташовуються за алфавітом перших авторів, джерела на іноземних мовах в аналогічному порядку за аналогічним принципом, але після переліку джерел офіційною мовою. У додатку виносяться графіки, схеми, таблиці та довідкові матеріали, необхідні для повного розуміння роботи.

Цікаво знати!

Кожен аспірант одного разу розуміє, що його досвід і рівень знань дозволяє захистити кандидатську дисертацію. Здобувач витрачає на цю справу кілька років. Щоб потім не займатися переробкою наукової праці, прочитайте відразу поради щодо захисту кандидатської дисертації.

Однією з вимог до оформлення дисертацій полягає в тому, що кожна глава починається з нової сторінки, її заголовки розташовуються посередині. Слід звернути пильну увагу на розбивку тексту дисертаційного дослідження на глави і розділи, їх правильну нумерацію, щоб в подальшому мати можливість вказати до яких розділах треба звернутися. Іншою вимогою до докторської дисертації або до кандидатської є те, що текст повинен бути надрукований на папері формату А4 з одного боку аркуша через 1,5 міжрядкових інтервалу, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту -14 пунктів.

Результати дисертаційного дослідження повинні бути опубліковані, тобто необхідна наявність декількох статей з даної тематики в наукових виданнях, у яких є відмінна система рецензування наукових робіт та які включені до переліку ВАК.

Чи можна замовити оформлення вже готової дисертації

У компанії PHDHelp ви можете замовити не тільки повне виконання дисертаційного дослідження під ключ, а й написання окремих глав або розділів дисертації, автореферату до неї, а також оформлення відповідно до вимог ВАК вже написаної вами роботи. В команді компанії PHDHelp працюють професіонали своєї справи, які на регулярній основі видають свої наукові праці, а їх статті друкуються в кращих наукових виданнях. Тому вони добре знайомі з усіма вимогами до оформлення наукових робіт. Виконуючи ваше замовлення, вони переглянуть оформлені вами розділи, вносячи необхідні правки, або зроблять оформлення кандидатської чи докторської дисертації з нуля.

Вимоги до дисертацій
5 (100%) 2 votes

PHDhelp